alias floatval dumps string co to jest
Alias Of Floatval(), Dumps A String Representation Of An Internal Zend Value To Output, Check.
Znaczenie alias floatval dumps string definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na D

 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of disk_free_space(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Equivalent to exit(), błędy i użycie .
 • Jak działa wywołanie funkcji Loads a DOTNET module, błędy i użycie int dotnet_load ( string assembly_name [, string datatype_name [, int codepage]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Gets the default timezone used by all date/time functions in a script, błędy i użycie string date_default_timezone_get ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Sets the default timezone used by all date/time functions in a script, błędy i użycie bool date_default_timezone_set ( string timezone_identifier ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Close a DBA database, błędy i użycie void dba_close ( resource handle ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns time of sunrise for a given day and location, błędy i użycie mixed date_sunrise ( int timestamp [, int format [, float latitude [, float longitude [, float zenith [, float gmt_offset]]]]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns time of sunset for a given day and location, błędy i użycie mixed date_sunset ( int timestamp [, int format [, float latitude [, float longitude [, float zenith [, float gmt_offset]]]]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Format a local time/date, błędy i użycie string date ( string format [, int timestamp] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Add a tuple to a relation, błędy i użycie int dbplus_add ( resource relation, array tuple ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Perform AQL query, błędy i użycie resource dbplus_aql ( string query [, string server [, string dbpath]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get/Set database virtual current directory, błędy i użycie string dbplus_chdir ( [string newdir] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Close a relation, błędy i użycie mixed dbplus_close ( resource relation ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get current tuple from relation, błędy i użycie int dbplus_curr ( resource relation, array &tuple ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get error string for given errorcode or last error, błędy i użycie string dbplus_errcode ( [int errno] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get error code for last operation, błędy i użycie int dbplus_errno ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Set a constraint on a relation, błędy i użycie int dbplus_find ( resource relation, array constraints, mixed tuple ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get first tuple from relation, błędy i użycie int dbplus_first ( resource relation, array &tuple ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Flush all changes made on a relation, błędy i użycie int dbplus_flush ( resource relation ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Free all locks held by this client, błędy i użycie int dbplus_freealllocks ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Release write lock on tuple, błędy i użycie int dbplus_freelock ( resource relation, string tname ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Free all tuple locks on given relation, błędy i użycie int dbplus_freerlocks ( resource relation ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get a write lock on a tuple, błędy i użycie int dbplus_getlock ( resource relation, string tname ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get an id number unique to a relation, błędy i użycie int dbplus_getunique ( resource relation, int uniqueid ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get information about a relation, błędy i użycie int dbplus_info ( resource relation, string key, array &result ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get last tuple from relation, błędy i użycie int dbplus_last ( resource relation, array &tuple ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Request write lock on relation, błędy i użycie int dbplus_lockrel ( resource relation ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get next tuple from relation, błędy i użycie int dbplus_next ( resource relation, array &tuple ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Open relation file, błędy i użycie resource dbplus_open ( string name ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get previous tuple from relation, błędy i użycie int dbplus_prev ( resource relation, array &tuple ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Change relation permissions, błędy i użycie int dbplus_rchperm ( resource relation, int mask, string user, string group ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates a new DB++ relation, błędy i użycie resource dbplus_rcreate ( string name, mixed domlist [, bool overwrite] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates an exact but empty copy of a relation including indices, błędy i użycie mixed dbplus_rcrtexact ( string name, resource relation [, bool overwrite] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates an empty copy of a relation with default indices, błędy i użycie mixed dbplus_rcrtlike ( string name, resource relation [, int overwrite] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Resolve host information for relation, błędy i użycie array dbplus_resolve ( string relation_name ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Restore position, błędy i użycie int dbplus_restorepos ( resource relation, array tuple ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Specify new primary key for a relation, błędy i użycie mixed dbplus_rkeys ( resource relation, mixed domlist ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Open relation file local, błędy i użycie resource dbplus_ropen ( string name ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Perform local (raw) AQL query, błędy i użycie resource dbplus_rquery ( string query [, string dbpath] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Rename a relation, błędy i użycie int dbplus_rrename ( resource relation, string name ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Create a new secondary index for a relation, błędy i użycie mixed dbplus_rsecindex ( resource relation, mixed domlist, int type ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Remove relation from filesystem, błędy i użycie int dbplus_runlink ( resource relation ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Remove all tuples from relation, błędy i użycie int dbplus_rzap ( resource relation ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Save position, błędy i użycie int dbplus_savepos ( resource relation ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Set index, błędy i użycie int dbplus_setindex ( resource relation, string idx_name ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Set index by number, błędy i użycie int dbplus_setindexbynumber ( resource relation, int idx_number ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Perform SQL query, błędy i użycie resource dbplus_sql ( string query [, string server [, string dbpath]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Execute TCL code on server side, błędy i użycie string dbplus_tcl ( int sid, string script ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Remove tuple and return new current tuple, błędy i użycie int dbplus_tremove ( resource relation, array tuple [, array &current] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Undo, błędy i użycie int dbplus_undo ( resource relation ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Prepare undo, błędy i użycie int dbplus_undoprepare ( resource relation ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Give up write lock on relation, błędy i użycie int dbplus_unlockrel ( resource relation ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Remove a constraint from relation, błędy i użycie int dbplus_unselect ( resource relation ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Update specified tuple in relation, błędy i użycie int dbplus_update ( resource relation, array old, array new ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Request exclusive lock on relation, błędy i użycie int dbplus_xlockrel ( resource relation ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Free exclusive lock on relation, błędy i użycie int dbplus_xunlockrel ( resource relation ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Delete DBA entry specified by key, błędy i użycie bool dba_delete ( string key, resource handle ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Check whether key exists, błędy i użycie bool dba_exists ( string key, resource handle ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Fetch data specified by key, błędy i użycie string dba_fetch ( string key, resource handle ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Fetch first key, błędy i użycie string dba_firstkey ( resource handle ).
 • Jak działa wywołanie funkcji List all the handlers available, błędy i użycie array dba_handlers ( [bool full_info] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Insert entry, błędy i użycie bool dba_insert ( string key, string value, resource handle ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Splits a key in string representation into array representation, błędy i użycie mixed dba_key_split ( mixed key ).
 • Jak działa wywołanie funkcji List all open database files, błędy i użycie array dba_list ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Fetch next key, błędy i użycie string dba_nextkey ( resource handle ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Open database, błędy i użycie resource dba_open ( string path, string mode [, string handler [, mixed ...]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Optimize database, błędy i użycie bool dba_optimize ( resource handle ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Open database persistently, błędy i użycie resource dba_popen ( string path, string mode [, string handler [, mixed ...]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Replace or insert entry, błędy i użycie bool dba_replace ( string key, string value, resource handle ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Synchronize database, błędy i użycie bool dba_sync ( resource handle ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Adds a record to a database, błędy i użycie bool dbase_add_record ( int dbase_identifier, array record ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Closes a database, błędy i użycie bool dbase_close ( int dbase_identifier ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates a database, błędy i użycie int dbase_create ( string filename, array fields ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Deletes a record from a database, błędy i użycie bool dbase_delete_record ( int dbase_identifier, int record_number ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Gets the header info of a database, błędy i użycie array dbase_get_header_info ( int dbase_identifier ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Gets a record from a database as an associative array, błędy i użycie array dbase_get_record_with_names ( int dbase_identifier, int record_number ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Gets a record from a database as an indexed array, błędy i użycie array dbase_get_record ( int dbase_identifier, int record_number ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Gets the number of fields of a database, błędy i użycie int dbase_numfields ( int dbase_identifier ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Gets the number of records in a database, błędy i użycie int dbase_numrecords ( int dbase_identifier ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Opens a database, błędy i użycie int dbase_open ( string filename, int mode ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Packs a database, błędy i użycie bool dbase_pack ( int dbase_identifier ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Replaces a record in a database, błędy i użycie bool dbase_replace_record ( int dbase_identifier, array record, int record_number ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Describes the DBM-compatible library being used, błędy i użycie string dblist ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Closes a dbm database, błędy i użycie bool dbmclose ( resource dbm_identifier ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Deletes the value for a key from a DBM database, błędy i użycie bool dbmdelete ( resource dbm_identifier, string key ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Tells if a value exists for a key in a DBM database, błędy i użycie bool dbmexists ( resource dbm_identifier, string key ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Fetches a value for a key from a DBM database, błędy i użycie string dbmfetch ( resource dbm_identifier, string key ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Retrieves the first key from a DBM database, błędy i użycie string dbmfirstkey ( resource dbm_identifier ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Inserts a value for a key in a DBM database, błędy i użycie int dbminsert ( resource dbm_identifier, string key, string value ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Retrieves the next key from a DBM database, błędy i użycie string dbmnextkey ( resource dbm_identifier, string key ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Opens a DBM database, błędy i użycie resource dbmopen ( string filename, string flags ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Replaces the value for a key in a DBM database, błędy i użycie int dbmreplace ( resource dbm_identifier, string key, string value ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Close an open connection/database, błędy i użycie bool dbx_close ( object link_identifier ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Compare two rows for sorting purposes, błędy i użycie int dbx_compare ( array row_a, array row_b, string column_key [, int flags] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Open a connection/database, błędy i użycie object dbx_connect ( mixed module, string host, string database, string username, string password [, int persistent] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Report the error message of the latest function call in themodule (not just in the connection), błędy i użycie string dbx_error ( object link_identifier ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Escape a string so it can safely be used in an sql-statement, błędy i użycie string dbx_escape_string ( object link_identifier, string text ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Fetches rows from a query-result that had theDBX_RESULT_UNBUFFERED flag set, błędy i użycie mixed dbx_fetch_row ( object result_identifier ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Send a query and fetch all results (if any), błędy i użycie mixed dbx_query ( object link_identifier, string sql_statement [, int flags] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Sort a result from a dbx_query by a custom sort function, błędy i użycie bool dbx_sort ( object result, string user_compare_function ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Closes the file descriptor given by fd, błędy i użycie void dio_close ( resource fd ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Performs a c library fcntl on fd, błędy i użycie mixed dio_fcntl ( resource fd, int cmd [, mixed args] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Opens a new filename with specified permissions of flags andcreation permissions of mode, błędy i użycie resource dio_open ( string filename, int flags [, int mode] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Reads bytes from a file descriptor, błędy i użycie string dio_read ( resource fd [, int len] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Seeks to pos on fd from whence, błędy i użycie int dio_seek ( resource fd, int pos [, int whence] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Gets stat information about the file descriptor fd, błędy i użycie array dio_stat ( resource fd ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Sets terminal attributes and baud rate for a serial port, błędy i użycie bool dio_tcsetattr ( resource fd, array options ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Truncates file descriptor fd to offset bytes, błędy i użycie bool dio_truncate ( resource fd, int offset ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Writes data to fd with optional truncation at length, błędy i użycie int dio_write ( resource fd, string data [, int len] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates a new DOMAttr object, błędy i użycie class DOMAttr {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Checks if attribute is a defined ID, błędy i użycie class DOMAttr {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Append the string to the end of the character data of the node, błędy i użycie class DOMCharacterData {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Remove a range of characters from the node, błędy i użycie class DOMCharacterData {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Insert a string at the specified 16-bit unit offset, błędy i użycie class DOMCharacterData {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Replace a substring within the DOMCharacterData node, błędy i użycie class DOMCharacterData {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Extracts a range of data from the node, błędy i użycie class DOMCharacterData {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates a new DOMComment object, błędy i użycie class DOMComment {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates a new DOMDocument object, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Create new attribute, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Create new attribute node with an associated namespace, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Create new cdata node, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Create new comment node, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Create new document fragment, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Create new element node, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Create new element node with an associated namespace, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Create new entity reference node, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates new PI node, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Create new text node, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Searches for an element with a certain id, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Searches for all elements with given tag name, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Searches for all elements with given tag name in specified namespace, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Import node into current document, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Load XML from a file, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Load HTML from a string, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Load HTML from a file, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Load XML from a string, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Normalizes the document, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Performs relaxNG validation on the document, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Performs relaxNG validation on the document, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Dumps the internal XML tree back into a file, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Dumps the internal document into a string using HTML formatting, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Dumps the internal document into a file using HTML formatting, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Dumps the internal XML tree back into a string, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Validates a document based on a schema, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Validates a document based on a schema, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Validates the document based on its DTD, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Substitutes XIncludes in a DOMDocument Object, błędy i użycie class DOMDocument {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates a new DOMElement object, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns value of attribute, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns attribute node, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns attribute node, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns value of attribute, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Gets elements by tagname, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Get elements by namespaceURI and localName, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Checks to see if attribute exists, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Checks to see if attribute exists, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Removes attribute, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Removes attribute, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Removes attribute, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Adds new attribute, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Adds new attribute node to element, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Adds new attribute node to element, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Adds new attribute, błędy i użycie class DOMElement {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates a new DOMEntityReference object, błędy i użycie class DOMEntityReference {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates a new DOMImplementation object, błędy i użycie class DOMImplementation {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates a DOMDocument object of the specified type with its document element, błędy i użycie class DOMImplementation {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates an empty DOMDocumentType object, błędy i użycie class DOMImplementation {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Test if the DOM implementation implements a specific feature, błędy i użycie class DOMImplementation {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Retrieves a node specified by name, błędy i użycie class DOMNamedNodeMap {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Retrieves a node specified by local name and namespace URI, błędy i użycie class DOMNamedNodeMap {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Retrieves a node specified by index, błędy i użycie class DOMNamedNodeMap {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Adds new child at the end of the children, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Clones a node, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Checks if node has attributes, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Checks if node has children, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Adds a new child before a reference node, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Indicates if two nodes are the same node, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Checks if feature is supported for specified version, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Gets the namespace URI of the node based on the prefix, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Gets the namespace prefix of the node based on the namespace URI, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Normalizes the node, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Removes child from list of children, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Replaces a child, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Retrieves a node specified by index, błędy i użycie class DOMNodeList {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates a new DOMProcessingInstruction object, błędy i użycie class DOMProcessingInstruction {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates a new DOMText object, błędy i użycie class DOMText {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Indicates whether this text node contains whitespace, błędy i użycie class DOMText {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Breaks this node into two nodes at the specified offset, błędy i użycie class DOMText {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates a new DOMXPath object, błędy i użycie class DOMXPath {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Evaluates the given XPath expression and returns a typed result if possible., błędy i użycie class DOMXPath {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Evaluates the given XPath expression, błędy i użycie class DOMXPath {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Registers the namespace with the DOMXPath object, błędy i użycie class DOMXPath {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Gets a DOMElement object from a SimpleXMLElement object, błędy i użycie DOMElement dom_import_simplexml ( SimpleXMLElement node ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the name of attribute, błędy i użycie class DomAttribute {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Sets the value of an attribute, błędy i użycie class DomAttribute {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Checks if attribute is specified, błędy i użycie class DomAttribute {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns value of attribute, błędy i użycie class DomAttribute {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Adds a root node [deprecated], błędy i użycie domelement DomDocument->add_root ( string name ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Create new attribute, błędy i użycie domattribute DomDocument->create_attribute ( string name, string value ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Create new cdata node, błędy i użycie domcdata DomDocument->create_cdata_section ( string content ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Create new comment node, błędy i użycie domcomment DomDocument->create_comment ( string content ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Create new element node with an associated namespace, błędy i użycie domelement DomDocument->create_element_ns ( string uri, string name [, string prefix] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Create new element node, błędy i użycie domelement DomDocument->create_element ( string name ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Create an entity reference, błędy i użycie domentityreference DomDocument->create_entity_reference ( string content ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates new PI node, błędy i użycie domprocessinginstruction DomDocument->create_processing_instruction ( string content ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Create new text node, błędy i użycie domtext DomDocument->create_text_node ( string content ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the document type, błędy i użycie domdocumenttype DomDocument->doctype ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns root element node, błędy i użycie domelement DomDocument->document_element ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Dumps the internal XML tree back into a file, błędy i użycie string DomDocument->dump_file ( string filename [, bool compressionmode [, bool format]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Dumps the internal XML tree back into a string, błędy i użycie string DomDocument->dump_mem ( [bool format [, string encoding]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Searches for an element with a certain id, błędy i użycie domelement DomDocument->get_element_by_id ( string id ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns array with nodes with given tagname in document or empty array, if not found, błędy i użycie array DomDocument->get_elements_by_tagname ( string name ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Dumps the internal XML tree back into a string as HTML, błędy i użycie string DomDocument->html_dump_mem ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Substitutes XIncludes in a DomDocument Object, błędy i użycie int DomDocument->xinclude ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns list of entities, błędy i użycie class DomDocumentType {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns internal subset, błędy i użycie class DomDocumentType {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns name of document type, błędy i użycie class DomDocumentType {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns list of notations, błędy i użycie class DomDocumentType {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns public id of document type, błędy i użycie class DomDocumentType {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the system id of document type, błędy i użycie class DomDocumentType {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the node of the given attribute, błędy i użycie class DomElement {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the value of the given attribute, błędy i użycie class DomElement {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Gets elements by tagname, błędy i użycie class DomElement {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Checks to see if an attribute exists in the current node, błędy i użycie class DomElement {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Removes attribute, błędy i użycie class DomElement {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Sets the value of an attribute, błędy i użycie class DomElement {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the name of the current element, błędy i użycie class DomElement {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Adds a namespace declaration to a node, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Adds a new child at the end of the children, błędy i użycie class DOMNode {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Adds new sibling to a node, błędy i użycie domelement DomNode->append_sibling ( domelement newnode ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns list of attributes, błędy i użycie array DomNode->attributes ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns children of node, błędy i użycie array DomNode->child_nodes ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Clones a node, błędy i użycie domelement DomNode->clone_node ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Dumps a single node, błędy i użycie string DomNode->dump_node ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns first child of node, błędy i użycie domelement DomNode->first_child ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Gets content of node, błędy i użycie string DomNode->get_content ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Checks if node has attributes, błędy i użycie bool DomNode->has_attributes ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Checks if node has children, błędy i użycie bool DomNode->has_child_nodes ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Inserts new node as child, błędy i użycie domelement DomNode->insert_before ( domelement newnode, domelement refnode ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Checks if node is blank, błędy i użycie bool DomNode->is_blank_node ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns last child of node, błędy i użycie domelement DomNode->last_child ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the next sibling of node, błędy i użycie domelement DomNode->next_sibling ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns name of node, błędy i użycie string DomNode->node_name ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns type of node, błędy i użycie int DomNode->node_type ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns value of a node, błędy i użycie string DomNode->node_value ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the document this node belongs to, błędy i użycie domdocument DomNode->owner_document ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the parent of the node, błędy i użycie domnode DomNode->parent_node ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns name space prefix of node, błędy i użycie string DomNode->prefix ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the previous sibling of node, błędy i użycie domelement DomNode->previous_sibling ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Removes child from list of children, błędy i użycie domtext DomNode->remove_child ( domtext oldchild ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Replaces a child, błędy i użycie domelement DomNode->replace_child ( domelement oldnode, domelement newnode ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Replaces node, błędy i użycie domelement DomNode->replace_node ( domelement newnode ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Sets content of node, błędy i użycie bool DomNode->set_content ( string content ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Sets name of node, błędy i użycie bool DomNode->set_name ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Sets namespace of a node, błędy i użycie void DomNode->set_namespace ( string uri [, string prefix] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Deletes node, błędy i użycie void DomNode->unlink_node ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the data of ProcessingInstruction node, błędy i użycie class DomProcessingInstruction {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the target of a ProcessingInstruction node, błędy i użycie class DomProcessingInstruction {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Applies the XSLT-Transformation on a DomDocument Object, błędy i użycie class DomXsltStylesheet {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Dumps the result from a XSLT-Transformation into a file, błędy i użycie class DomXsltStylesheet {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Dumps the result from a XSLT-Transformation back into a string, błędy i użycie class DomXsltStylesheet {.
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates new empty XML document, błędy i użycie DomDocument domxml_new_doc ( string version ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates a DOM object from an XML file, błędy i użycie DomDocument domxml_open_file ( string filename [, int mode [, array &error]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates a DOM object of an XML document, błędy i użycie DomDocument domxml_open_mem ( string str [, int mode [, array &error]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Gets the XML library version, błędy i użycie string domxml_version ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates a tree of PHP objects from an XML document, błędy i użycie DomDocument domxml_xmltree ( string str ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates a DomXsltStylesheet Object from a DomDocument Object, błędy i użycie DomXsltStylesheet domxml_xslt_stylesheet_doc ( DomDocument xsl_doc ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates a DomXsltStylesheet Object from an XSL document in a file, błędy i użycie DomXsltStylesheet domxml_xslt_stylesheet_file ( string xsl_file ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Creates a DomXsltStylesheet object from an XSL document in a string, błędy i użycie DomXsltStylesheet domxml_xslt_stylesheet ( string xsl_buf ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Gets the XSLT library version, błędy i użycie int domxml_xslt_version ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Generates a backtrace, błędy i użycie array debug_backtrace ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Prints a backtrace, błędy i użycie void debug_print_backtrace ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji See unlink() or unset(), błędy i użycie void delete ( string file ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns directory name component of path, błędy i użycie string dirname ( string path ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns available space in directory, błędy i użycie float disk_free_space ( string directory ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the total size of a directory, błędy i użycie float disk_total_space ( string directory ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Overrides the domain for a single lookup, błędy i użycie string dcgettext ( string domain, string message, int category ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Plural version of dcgettext, błędy i użycie string dcngettext ( string domain, string msgid1, string msgid2, int n, int category ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Override the current domain, błędy i użycie string dgettext ( string domain, string message ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Plural version of dgettext, błędy i użycie string dngettext ( string domain, string msgid1, string msgid2, int n ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns or sets the AUTOCOMMIT state for a database connection, błędy i użycie mixed db2_autocommit ( resource connection [, bool value] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Binds a PHP variable to an SQL statement parameter, błędy i użycie bool db2_bind_param ( resource stmt, int parameter-number, string variable-name [, int parameter-type [, int data-type [, int precision [, int scale]]]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns an object with properties that describe the DB2 database client, błędy i użycie object db2_client_info ( resource connection ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Closes a database connection, błędy i użycie bool db2_close ( resource connection ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns a result set listing the columns and associated privileges for a table, błędy i użycie resource db2_column_privileges ( resource connection [, string qualifier [, string schema [, string table-name [, string column-name]]]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns a result set listing the columns and associated metadata for a table, błędy i użycie resource db2_columns ( resource connection [, string qualifier [, string schema [, string table-name [, string column-name]]]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Commits a transaction, błędy i użycie bool db2_commit ( resource connection ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns a string containing the SQLSTATE returned by the last connection attempt, błędy i użycie string db2_conn_error ( [resource connection] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the last connection error message and SQLCODE value, błędy i użycie string db2_conn_errormsg ( [resource connection] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns a connection to a database, błędy i użycie resource db2_connect ( string database, string username, string password [, array options] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the cursor type used by a statement resource, błędy i użycie int db2_cursor_type ( resource stmt ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Executes an SQL statement directly, błędy i użycie resource db2_exec ( resource connection, string statement [, array options] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Executes a prepared SQL statement, błędy i użycie bool db2_execute ( resource stmt [, array parameters] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns an array, indexed by column position, representing a row in a result set, błędy i użycie array db2_fetch_array ( resource stmt [, int row_number] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns an array, indexed by column name, representing a row in a result set, błędy i użycie array db2_fetch_assoc ( resource stmt [, int row_number] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns an array, indexed by both column name and position, representing a row in a result set, błędy i użycie array db2_fetch_both ( resource stmt [, int row_number] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns an object with properties representing columns in the fetched row, błędy i użycie object db2_fetch_object ( resource stmt [, int row_number] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Sets the result set pointer to the next row or requested row, błędy i użycie bool db2_fetch_row ( resource stmt [, int row_number] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the maximum number of bytes required to display a column, błędy i użycie int db2_field_display_size ( resource stmt, mixed column ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the name of the column in the result set, błędy i użycie string db2_field_name ( resource stmt, mixed column ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the position of the named column in a result set, błędy i użycie int db2_field_num ( resource stmt, mixed column ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the precision of the indicated column in a result set, błędy i użycie int db2_field_precision ( resource stmt, mixed column ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the scale of the indicated column in a result set, błędy i użycie int db2_field_scale ( resource stmt, mixed column ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the data type of the indicated column in a result set, błędy i użycie string db2_field_type ( resource stmt, mixed column ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the width of the current value of the indicated column in a result set, błędy i użycie int db2_field_width ( resource stmt, mixed column ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns a result set listing the foreign keys for a table, błędy i użycie resource db2_foreign_keys ( resource connection, string qualifier, string schema, string table-name ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Frees resources associated with a result set, błędy i użycie bool db2_free_result ( resource stmt ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Frees resources associated with the indicated statement resource, błędy i użycie bool db2_free_stmt ( resource stmt ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Requests the next result set from a stored procedure, błędy i użycie resource db2_next_result ( resource stmt ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the number of fields contained in a result set, błędy i użycie int db2_num_fields ( resource stmt ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns the number of rows affected by an SQL statement, błędy i użycie int db2_num_rows ( resource stmt ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns a persistent connection to a database, błędy i użycie resource db2_pconnect ( string database, string username, string password [, array options] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Prepares an SQL statement to be executed, błędy i użycie resource db2_prepare ( resource connection, string statement [, array options] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns a result set listing primary keys for a table, błędy i użycie resource db2_primary_keys ( resource connection, string qualifier, string schema, string table-name ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns a result set listing stored procedure parameters, błędy i użycie resource db2_procedure_columns ( resource connection, string qualifier, string schema, string procedure, string parameter ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns a result set listing the stored procedures registered in a database, błędy i użycie resource db2_procedures ( resource connection, string qualifier, string schema, string procedure ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns a single column from a row in the result set, błędy i użycie mixed db2_result ( resource stmt, mixed column ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Rolls back a transaction, błędy i użycie bool db2_rollback ( resource connection ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns an object with properties that describe the DB2 database server, błędy i użycie object db2_server_info ( resource connection ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns a result set listing the unique row identifier columns for a table, błędy i użycie resource db2_special_columns ( resource connection, string qualifier, string schema, string table_name, int scope ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns a result set listing the index and statistics for a table, błędy i użycie resource db2_statistics ( resource connection, string qualifier, string schema, string table-name, bool unique ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns a string containing the SQLSTATE returned by an SQL statement, błędy i użycie string db2_stmt_error ( [resource stmt] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns a string containing the last SQL statement error message, błędy i użycie string db2_stmt_errormsg ( [resource stmt] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns a result set listing the tables and associated privileges in a database, błędy i użycie resource db2_table_privileges ( resource connection [, string qualifier [, string schema [, string table_name]]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns a result set listing the tables and associated metadata in a database, błędy i użycie resource db2_tables ( resource connection [, string qualifier [, string schema [, string table-name [, string table-type]]]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Decimal to binary, błędy i użycie string decbin ( int number ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Decimal to hexadecimal, błędy i użycie string dechex ( int number ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Decimal to octal, błędy i użycie string decoct ( int number ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Converts the number in degrees to the radian equivalent, błędy i użycie float deg2rad ( float number ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Defines a named constant, błędy i użycie bool define ( string name, mixed value [, bool case_insensitive] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Checks whether a given named constant exists, błędy i użycie bool defined ( string name ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Disable internal PHP debugger (PHP 3), błędy i użycie int debugger_off ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Enable internal PHP debugger (PHP 3), błędy i użycie int debugger_on ( string address ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Initializes all syslog related constants, błędy i użycie void define_syslog_variables ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Synonym for checkdnsrr(), błędy i użycie bool dns_check_record ( string host [, string type] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Synonym for getmxrr(), błędy i użycie bool dns_get_mx ( string hostname, array &mxhosts [, array &weight] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Fetch DNS Resource Records associated with a hostname, błędy i użycie array dns_get_record ( string hostname [, int type [, array &authns, array &addtl]] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Removes the aggregated methods and properties from an object, błędy i użycie void deaggregate ( object object [, string class_name] ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Loads a PHP extension at runtime, błędy i użycie int dl ( string library ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Constructs a new dir iterator from a path, błędy i użycie DirectoryIterator DirectoryIterator::__construct ( string path ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Return this (needed for Iterator interface), błędy i użycie DirectoryIterator DirectoryIterator::current ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get last access time of file, błędy i użycie int DirectoryIterator::getATime ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get inode modification time of file, błędy i użycie int DirectoryIterator::getCTime ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns an iterator for the current entry if it is a directory, błędy i użycie RecursiveDirectoryIterator DirectoryIterator::getChildren ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Return filename of current dir entry, błędy i użycie string DirectoryIterator::getFilename ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get file group, błędy i użycie int DirectoryIterator::getGroup ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get file inode, błędy i użycie int DirectoryIterator::getInode ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get last modification time of file, błędy i użycie int DirectoryIterator::getMTime ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get file owner, błędy i użycie int DirectoryIterator::getOwner ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Return directory path, błędy i użycie string DirectoryIterator::getPath ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Return path and filename of current dir entry, błędy i użycie string DirectoryIterator::getPathname ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get file permissions, błędy i użycie int DirectoryIterator::getPerms ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get file size, błędy i użycie int DirectoryIterator::getSize ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Get file type, błędy i użycie string DirectoryIterator::getType ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns true if file is directory, błędy i użycie bool DirectoryIterator::isDir ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns true if current entry is '.' or '..', błędy i użycie bool DirectoryIterator::isDot ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns true if file is executable, błędy i użycie bool DirectoryIterator::isExecutable ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns true if file is a regular file, błędy i użycie bool DirectoryIterator::isFile ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns true if file is symbolic link, błędy i użycie bool DirectoryIterator::isLink ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns true if file can be read, błędy i użycie bool DirectoryIterator::isReadable ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Returns true if file can be written, błędy i użycie bool DirectoryIterator::isWritable ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Return current dir entry, błędy i użycie string DirectoryIterator::key ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Move to next entry, błędy i użycie void DirectoryIterator::next ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Rewind dir back to the start, błędy i użycie void DirectoryIterator::rewind ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Check whether dir contains more entries, błędy i użycie string DirectoryIterator::valid ( void ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Dumps a string representation of an internal zend value to output, błędy i użycie void debug_zval_dump ( mixed variable ).
 • Jak działa wywołanie funkcji Alias of floatval(), błędy i użycie This function is an alias of: floatval(). ChangeLog VersionDescription4.2.0.

PHP programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć.

Programowanie w jezyku PHP.Z