moduł future_ date co to jest
SAP, moduł funkcyjny DATE_IN_FUTURE. Definicja: Calculate a date N days in the future - function.
Znaczenie moduł future_ date definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny DATE_IN_FUTURE użycie

Co robi: Calculate a date N days in the future

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na D.