binary safe file write co to jest
Binary-Safe Gz-File Write, Uncompress A Compressed String, Tell Gz-File Pointer Read/Write Position.
Znaczenie binary safe file write definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na G

 • Jak działa gcd_ gmp wywołanie funkcji Calculate GCD, błędy i użycie resource gmp_gcd ( resource a, resource b ).
 • Jak działa gzgetc wywołanie funkcji Get character from gz-file pointer, błędy i użycie string gzgetc ( resource zp ).
 • Jak działa gzgets wywołanie funkcji Get line from file pointer, błędy i użycie string gzgets ( resource zp, int length ).
 • Jak działa div_ gmp wywołanie funkcji Alias of gmp_div_q(), błędy i użycie .
 • Jak działa fact_ gmp wywołanie funkcji Factorial, błędy i użycie resource gmp_fact ( int a ).
 • Jak działa getallheaders wywołanie funkcji Fetch all HTTP request headers, błędy i użycie array getallheaders ( void ).
 • Jak działa gregoriantojd wywołanie funkcji Converts a Gregorian date to Julian Day Count, błędy i użycie int gregoriantojd ( int month, int day, int year ).
 • Jak działa methods_ class_ get wywołanie funkcji Returns an array of class methods' names, błędy i użycie array get_class_methods ( mixed class_name ).
 • Jak działa vars_ class_ get wywołanie funkcji Returns an array of default properties of the class, błędy i użycie array get_class_vars ( string class_name ).
 • Jak działa class_ get wywołanie funkcji Returns the name of the class of an object, błędy i użycie string get_class ( [object obj] ).
 • Jak działa classes_ declared_ get wywołanie funkcji Returns an array with the name of the defined classes, błędy i użycie array get_declared_classes ( void ).
 • Jak działa interfaces_ declared_ get wywołanie funkcji Returns an array of all declared interfaces, błędy i użycie array get_declared_interfaces ( void ).
 • Jak działa vars_ object_ get wywołanie funkcji Returns an associative array of object properties, błędy i użycie array get_object_vars ( object obj ).
 • Jak działa class_ parent_ get wywołanie funkcji Retrieves the parent class name for object or class, błędy i użycie string get_parent_class ( [mixed obj] ).
 • Jak działa getdate wywołanie funkcji Get date/time information, błędy i użycie array getdate ( [int timestamp] ).
 • Jak działa gettimeofday wywołanie funkcji Get current time, błędy i użycie mixed gettimeofday ( [bool return_float] ).
 • Jak działa gmdate wywołanie funkcji Format a GMT/UTC date/time, błędy i użycie string gmdate ( string format [, int timestamp] ).
 • Jak działa gmmktime wywołanie funkcji Get Unix timestamp for a GMT date, błędy i użycie int gmmktime ( [int hour [, int minute [, int second [, int month [, int day [, int year [, int is_dst]]]]]]] ).
 • Jak działa gmstrftime wywołanie funkcji Format a GMT/UTC time/date according to locale settings, błędy i użycie string gmstrftime ( string format [, int timestamp] ).
 • Jak działa getcwd wywołanie funkcji Gets the current working directory, błędy i użycie string getcwd ( void ).
 • Jak działa glob wywołanie funkcji Find pathnames matching a pattern, błędy i użycie array glob ( string pattern [, int flags] ).
 • Jak działa functions_ defined_ get wywołanie funkcji Returns an array of all defined functions, błędy i użycie array get_defined_functions ( void ).
 • Jak działa gettext wywołanie funkcji Lookup a message in the current domain, błędy i użycie string gettext ( string message ).
 • Jak działa abs_ gmp wywołanie funkcji Absolute value, błędy i użycie resource gmp_abs ( resource a ).
 • Jak działa add_ gmp wywołanie funkcji Add numbers, błędy i użycie resource gmp_add ( resource a, resource b ).
 • Jak działa and_ gmp wywołanie funkcji Logical AND, błędy i użycie resource gmp_and ( resource a, resource b ).
 • Jak działa clrbit_ gmp wywołanie funkcji Clear bit, błędy i użycie void gmp_clrbit ( resource &a, int index ).
 • Jak działa cmp_ gmp wywołanie funkcji Compare numbers, błędy i użycie int gmp_cmp ( resource a, resource b ).
 • Jak działa com_ gmp wywołanie funkcji Calculates one's complement, błędy i użycie resource gmp_com ( resource a ).
 • Jak działa q_ div_ gmp wywołanie funkcji Divide numbers, błędy i użycie resource gmp_div_q ( resource a, resource b [, int round] ).
 • Jak działa qr_ div_ gmp wywołanie funkcji Divide numbers and get quotient and remainder, błędy i użycie array gmp_div_qr ( resource n, resource d [, int round] ).
 • Jak działa r_ div_ gmp wywołanie funkcji Remainder of the division of numbers, błędy i użycie resource gmp_div_r ( resource n, resource d [, int round] ).
 • Jak działa divexact_ gmp wywołanie funkcji Exact division of numbers, błędy i użycie resource gmp_divexact ( resource n, resource d ).
 • Jak działa gcdext_ gmp wywołanie funkcji Calculate GCD and multipliers, błędy i użycie array gmp_gcdext ( resource a, resource b ).
 • Jak działa hamdist_ gmp wywołanie funkcji Hamming distance, błędy i użycie int gmp_hamdist ( resource a, resource b ).
 • Jak działa init_ gmp wywołanie funkcji Create GMP number, błędy i użycie resource gmp_init ( mixed number [, int base] ).
 • Jak działa intval_ gmp wywołanie funkcji Convert GMP number to integer, błędy i użycie int gmp_intval ( resource gmpnumber ).
 • Jak działa invert_ gmp wywołanie funkcji Inverse by modulo, błędy i użycie resource gmp_invert ( resource a, resource b ).
 • Jak działa jacobi_ gmp wywołanie funkcji Jacobi symbol, błędy i użycie int gmp_jacobi ( resource a, resource p ).
 • Jak działa legendre_ gmp wywołanie funkcji Legendre symbol, błędy i użycie int gmp_legendre ( resource a, resource p ).
 • Jak działa mod_ gmp wywołanie funkcji Modulo operation, błędy i użycie resource gmp_mod ( resource n, resource d ).
 • Jak działa mul_ gmp wywołanie funkcji Multiply numbers, błędy i użycie resource gmp_mul ( resource a, resource b ).
 • Jak działa neg_ gmp wywołanie funkcji Negate number, błędy i użycie resource gmp_neg ( resource a ).
 • Jak działa or_ gmp wywołanie funkcji Logical OR, błędy i użycie resource gmp_or ( resource a, resource b ).
 • Jak działa square_ perfect_ gmp wywołanie funkcji Perfect square check, błędy i użycie bool gmp_perfect_square ( resource a ).
 • Jak działa popcount_ gmp wywołanie funkcji Population count, błędy i użycie int gmp_popcount ( resource a ).
 • Jak działa pow_ gmp wywołanie funkcji Raise number into power, błędy i użycie resource gmp_pow ( resource base, int exp ).
 • Jak działa powm_ gmp wywołanie funkcji Raise number into power with modulo, błędy i użycie resource gmp_powm ( resource base, resource exp, resource mod ).
 • Jak działa prime_ prob_ gmp wywołanie funkcji Check if number is "probably prime", błędy i użycie int gmp_prob_prime ( resource a [, int reps] ).
 • Jak działa random_ gmp wywołanie funkcji Random number, błędy i użycie resource gmp_random ( int limiter ).
 • Jak działa scan0_ gmp wywołanie funkcji Scan for 0, błędy i użycie int gmp_scan0 ( resource a, int start ).
 • Jak działa scan1_ gmp wywołanie funkcji Scan for 1, błędy i użycie int gmp_scan1 ( resource a, int start ).
 • Jak działa setbit_ gmp wywołanie funkcji Set bit, błędy i użycie void gmp_setbit ( resource &a, int index [, bool set_clear] ).
 • Jak działa sign_ gmp wywołanie funkcji Sign of number, błędy i użycie int gmp_sign ( resource a ).
 • Jak działa sqrt_ gmp wywołanie funkcji Calculate square root, błędy i użycie resource gmp_sqrt ( resource a ).
 • Jak działa sqrtrem_ gmp wywołanie funkcji Square root with remainder, błędy i użycie array gmp_sqrtrem ( resource a ).
 • Jak działa strval_ gmp wywołanie funkcji Convert GMP number to string, błędy i użycie string gmp_strval ( resource gmpnumber [, int base] ).
 • Jak działa sub_ gmp wywołanie funkcji Subtract numbers, błędy i użycie resource gmp_sub ( resource a, resource b ).
 • Jak działa xor_ gmp wywołanie funkcji Logical XOR, błędy i użycie resource gmp_xor ( resource a, resource b ).
 • Jak działa adddecryptkey_ gnupg wywołanie funkcji Add a key for decryption, błędy i użycie bool gnupg_adddecryptkey ( resource identifier, string fingerprint, string passphrase ).
 • Jak działa addencryptkey_ gnupg wywołanie funkcji Add a key for encryption, błędy i użycie bool gnupg_addencryptkey ( resource identifier, string fingerprint ).
 • Jak działa addsignkey_ gnupg wywołanie funkcji Add a key for signing, błędy i użycie bool gnupg_addsignkey ( resource identifier, string fingerprint [, string passphrase] ).
 • Jak działa cleardecryptkeys_ gnupg wywołanie funkcji Removes all keys which were set for decryption before, błędy i użycie bool gnupg_cleardecryptkeys ( resource identifier ).
 • Jak działa clearencryptkeys_ gnupg wywołanie funkcji Removes all keys which were set for encryption before, błędy i użycie bool gnupg_clearencryptkeys ( resource identifier ).
 • Jak działa clearsignkeys_ gnupg wywołanie funkcji Removes all keys which were set for signing before, błędy i użycie bool gnupg_clearsignkeys ( resource identifier ).
 • Jak działa decrypt_ gnupg wywołanie funkcji Decrypts a given text, błędy i użycie string gnupg_decrypt ( resource identifier, string text ).
 • Jak działa decryptverify_ gnupg wywołanie funkcji Decrypts and verifies a given text, błędy i użycie array gnupg_decryptverify ( resource identifier, string text, string plaintext ).
 • Jak działa encrypt_ gnupg wywołanie funkcji Encrypts a given text, błędy i użycie string gnupg_encrypt ( resource identifier, string plaintext ).
 • Jak działa encryptsign_ gnupg wywołanie funkcji Encrypts and signs a given text, błędy i użycie string gnupg_encryptsign ( resource identifier, string plaintext ).
 • Jak działa export_ gnupg wywołanie funkcji Exports a key, błędy i użycie string gnupg_export ( resource identifier, string fingerprint ).
 • Jak działa geterror_ gnupg wywołanie funkcji Returns the errortext, if a function fails, błędy i użycie string gnupg_geterror ( resource identifier ).
 • Jak działa getprotocol_ gnupg wywołanie funkcji Returns the currently active protocol for all operations, błędy i użycie int gnupg_getprotocol ( resource identifier ).
 • Jak działa import_ gnupg wywołanie funkcji Imports a key, błędy i użycie array gnupg_import ( resource identifier, string keydata ).
 • Jak działa gzgetss wywołanie funkcji Get line from gz-file pointer and strip HTML tags, błędy i użycie string gzgetss ( resource zp, int length [, string allowable_tags] ).
 • Jak działa keyinfo_ gnupg wywołanie funkcji Returns an array with information about all keys that matches the given pattern, błędy i użycie array gnupg_keyinfo ( resource identifier, string pattern ).
 • Jak działa setarmor_ gnupg wywołanie funkcji Toggle armored output, błędy i użycie bool gnupg_setarmor ( resource identifier, int armor ).
 • Jak działa seterrormode_ gnupg wywołanie funkcji Sets the mode for error_reporting, błędy i użycie void gnupg_seterrormode ( resource identifier, int errormode ).
 • Jak działa setsignmode_ gnupg wywołanie funkcji Sets the mode for signing, błędy i użycie bool gnupg_setsignmode ( resource identifier, int signmode ).
 • Jak działa sign_ gnupg wywołanie funkcji Signs a given text, błędy i użycie string gnupg_sign ( resource identifier, string plaintext ).
 • Jak działa verify_ gnupg wywołanie funkcji Verifies a signed text, błędy i użycie array gnupg_verify ( resource identifier, string signed_text, string signature [, string plaintext] ).
 • Jak działa parsedir_ gopher wywołanie funkcji Translate a gopher formatted directory entry into an associative array., błędy i użycie array gopher_parsedir ( string dirent ).
 • Jak działa info_ gd wywołanie funkcji Retrieve information about the currently installed GD library, błędy i użycie array gd_info ( void ).
 • Jak działa getimagesize wywołanie funkcji Get the size of an image, błędy i użycie array getimagesize ( string filename [, array &imageinfo] ).
 • Jak działa getrandmax wywołanie funkcji Show largest possible random value, błędy i użycie int getrandmax ( void ).
 • Jak działa browser_ get wywołanie funkcji Tells what the user's browser is capable of, błędy i użycie mixed get_browser ( [string user_agent [, bool return_array]] ).
 • Jak działa gethostbyaddr wywołanie funkcji Get the Internet host name corresponding to a given IP address, błędy i użycie string gethostbyaddr ( string ip_address ).
 • Jak działa gethostbyname wywołanie funkcji Get the IP address corresponding to a given Internet host name, błędy i użycie string gethostbyname ( string hostname ).
 • Jak działa gethostbynamel wywołanie funkcji Get a list of IP addresses corresponding to a given Internet hostname, błędy i użycie array gethostbynamel ( string hostname ).
 • Jak działa getmxrr wywołanie funkcji Get MX records corresponding to a given Internet host name, błędy i użycie bool getmxrr ( string hostname, array &mxhosts [, array &weight] ).
 • Jak działa getprotobyname wywołanie funkcji Get protocol number associated with protocol name, błędy i użycie int getprotobyname ( string name ).
 • Jak działa getprotobynumber wywołanie funkcji Get protocol name associated with protocol number, błędy i użycie string getprotobynumber ( int number ).
 • Jak działa getservbyname wywołanie funkcji Get port number associated with an Internet service and protocol, błędy i użycie int getservbyname ( string service, string protocol ).
 • Jak działa getservbyport wywołanie funkcji Get Internet service which corresponds to port and protocol, błędy i użycie string getservbyport ( int port, string protocol ).
 • Jak działa var_ cfg_ get wywołanie funkcji Gets the value of a PHP configuration option, błędy i użycie string get_cfg_var ( string varname ).
 • Jak działa user_ current_ get wywołanie funkcji Gets the name of the owner of the current PHP script, błędy i użycie string get_current_user ( void ).
 • Jak działa constants_ defined_ get wywołanie funkcji Returns an associative array with the names of all the constantsand their values, błędy i użycie array get_defined_constants ( [mixed categorize] ).
 • Jak działa funcs_ extension_ get wywołanie funkcji Returns an array with the names of the functions of a module, błędy i użycie array get_extension_funcs ( string module_name ).
 • Jak działa path_ include_ get wywołanie funkcji Gets the current include_path configuration option, błędy i użycie string get_include_path ( void ).
 • Jak działa files_ included_ get wywołanie funkcji Returns an array with the names of included or required files, błędy i użycie array get_included_files ( void ).
 • Jak działa extensions_ loaded_ get wywołanie funkcji Returns an array with the names of all modules compiled andloaded, błędy i użycie array get_loaded_extensions ( void ).
 • Jak działa gpc_ quotes_ magic_ get wywołanie funkcji Gets the current configuration setting of magic quotes gpc, błędy i użycie int get_magic_quotes_gpc ( void ).
 • Jak działa runtime_ quotes_ magic_ get wywołanie funkcji Gets the current active configuration setting ofmagic_quotes_runtime, błędy i użycie int get_magic_quotes_runtime ( void ).
 • Jak działa files_ required_ get wywołanie funkcji Alias of get_included_files(), błędy i użycie .
 • Jak działa getenv wywołanie funkcji Gets the value of an environment variable, błędy i użycie string getenv ( string varname ).
 • Jak działa getlastmod wywołanie funkcji Gets time of last page modification, błędy i użycie int getlastmod ( void ).
 • Jak działa getmygid wywołanie funkcji Get PHP script owner's GID, błędy i użycie int getmygid ( void ).
 • Jak działa getmyinode wywołanie funkcji Gets the inode of the current script, błędy i użycie int getmyinode ( void ).
 • Jak działa getmypid wywołanie funkcji Gets PHP's process ID, błędy i użycie int getmypid ( void ).
 • Jak działa getmyuid wywołanie funkcji Gets PHP script owner's UID, błędy i użycie int getmyuid ( void ).
 • Jak działa getopt wywołanie funkcji Gets options from the command line argument list, błędy i użycie array getopt ( string options [, array longopts] ).
 • Jak działa getrusage wywołanie funkcji Gets the current resource usages, błędy i użycie array getrusage ( [int who] ).
 • Jak działa table_ translation_ html_ get wywołanie funkcji Returns the translation table used byhtmlspecialchars() andhtmlentities(), błędy i użycie array get_html_translation_table ( [int table [, int quote_style]] ).
 • Jak działa headers_ get wywołanie funkcji Fetches all the headers sent by the server in response to a HTTP request, błędy i użycie array get_headers ( string url [, int format] ).
 • Jak działa tags_ meta_ get wywołanie funkcji Extracts all meta tag content attributes from a file and returnsan array, błędy i użycie array get_meta_tags ( string filename [, bool use_include_path] ).
 • Jak działa vars_ defined_ get wywołanie funkcji Returns an array of all defined variables, błędy i użycie array get_defined_vars ( void ).
 • Jak działa type_ resource_ get wywołanie funkcji Returns the resource type, błędy i użycie string get_resource_type ( resource handle ).
 • Jak działa gettype wywołanie funkcji Get the type of a variable, błędy i użycie string gettype ( mixed var ).
 • Jak działa gzclose wywołanie funkcji Close an open gz-file pointer, błędy i użycie bool gzclose ( resource zp ).
 • Jak działa gzcompress wywołanie funkcji Compress a string, błędy i użycie string gzcompress ( string data [, int level] ).
 • Jak działa gzdeflate wywołanie funkcji Deflate a string, błędy i użycie string gzdeflate ( string data [, int level] ).
 • Jak działa gzencode wywołanie funkcji Create a gzip compressed string, błędy i użycie string gzencode ( string data [, int level [, int encoding_mode]] ).
 • Jak działa gzeof wywołanie funkcji Test for end-of-file on a gz-file pointer, błędy i użycie int gzeof ( resource zp ).
 • Jak działa gzfile wywołanie funkcji Read entire gz-file into an array, błędy i użycie array gzfile ( string filename [, int use_include_path] ).
 • Jak działa gzinflate wywołanie funkcji Inflate a deflated string, błędy i użycie string gzinflate ( string data [, int length] ).
 • Jak działa gzopen wywołanie funkcji Open gz-file, błędy i użycie resource gzopen ( string filename, string mode [, int use_include_path] ).
 • Jak działa gzpassthru wywołanie funkcji Output all remaining data on a gz-file pointer, błędy i użycie int gzpassthru ( resource zp ).
 • Jak działa gzputs wywołanie funkcji Alias of gzwrite(), błędy i użycie .
 • Jak działa gzread wywołanie funkcji Binary-safe gz-file read, błędy i użycie string gzread ( resource zp, int length ).
 • Jak działa gzrewind wywołanie funkcji Rewind the position of a gz-file pointer, błędy i użycie bool gzrewind ( resource zp ).
 • Jak działa gzseek wywołanie funkcji Seek on a gz-file pointer, błędy i użycie int gzseek ( resource zp, int offset ).
 • Jak działa gztell wywołanie funkcji Tell gz-file pointer read/write position, błędy i użycie int gztell ( resource zp ).
 • Jak działa gzuncompress wywołanie funkcji Uncompress a compressed string, błędy i użycie string gzuncompress ( string data [, int length] ).
 • Jak działa gzwrite wywołanie funkcji Binary-safe gz-file write, błędy i użycie int gzwrite ( resource zp, string string [, int length] ).

PHP programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć.

Programowanie w jezyku PHP.Z