output file encode according co to jest
Output A Gz-File, Url-Encode According To Rfc 1738, Decode Url-Encoded Strings, Strip Whitespace.
Znaczenie output file encode according definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na R

 • Jak działa int_ put_ radius wywołanie funkcji Attaches an integer attribute, błędy i użycie bool radius_put_int ( resource radius_handle, int type, int value ).
 • Jak działa function_ rename wywołanie funkcji Renames orig_name to new_name in the global function_table, błędy i użycie bool rename_function ( string original_name, string new_name ).
 • Jak działa range wywołanie funkcji Create an array containing a range of elements, błędy i użycie array range ( mixed low, mixed high [, number step] ).
 • Jak działa reset wywołanie funkcji Set the internal pointer of an array to its first element, błędy i użycie mixed reset ( array &array ).
 • Jak działa rsort wywołanie funkcji Sort an array in reverse order, błędy i użycie bool rsort ( array &array [, int sort_flags] ).
 • Jak działa readdir wywołanie funkcji Read entry from directory handle, błędy i użycie string readdir ( resource dir_handle ).
 • Jak działa rewinddir wywołanie funkcji Rewind directory handle, błędy i użycie void rewinddir ( resource dir_handle ).
 • Jak działa handler_ error_ restore wywołanie funkcji Restores the previous error handler function, błędy i użycie bool restore_error_handler ( void ).
 • Jak działa handler_ exception_ restore wywołanie funkcji Restores the previously defined exception handler function, błędy i użycie bool restore_exception_handler ( void ).
 • Jak działa data_ exif_ read wywołanie funkcji Alias of exif_read_data(), błędy i użycie .
 • Jak działa readfile wywołanie funkcji Outputs a file, błędy i użycie int readfile ( string filename [, bool use_include_path [, resource context]] ).
 • Jak działa readlink wywołanie funkcji Returns the target of a symbolic link, błędy i użycie string readlink ( string path ).
 • Jak działa realpath wywołanie funkcji Returns canonicalized absolute pathname, błędy i użycie string realpath ( string path ).
 • Jak działa rename wywołanie funkcji Renames a file or directory, błędy i użycie bool rename ( string oldname, string newname [, resource context] ).
 • Jak działa rewind wywołanie funkcji Rewind the position of a file pointer, błędy i użycie bool rewind ( resource handle ).
 • Jak działa rmdir wywołanie funkcji Removes directory, błędy i użycie bool rmdir ( string dirname [, resource context] ).
 • Jak działa function_ shutdown_ register wywołanie funkcji Register a function for execution on shutdown, błędy i użycie void register_shutdown_function ( callback function [, mixed parameter [, mixed ...]] ).
 • Jak działa function_ tick_ register wywołanie funkcji Register a function for execution on each tick, błędy i użycie bool register_tick_function ( callback function [, mixed arg [, mixed ...]] ).
 • Jak działa rad2deg wywołanie funkcji Converts the radian number to the equivalent number in degrees, błędy i użycie float rad2deg ( float number ).
 • Jak działa rand wywołanie funkcji Generate a random integer, błędy i użycie int rand ( [int min, int max] ).
 • Jak działa round wywołanie funkcji Rounds a float, błędy i użycie float round ( float val [, int precision] ).
 • Jak działa path_ include_ restore wywołanie funkcji Restores the value of the include_path configuration option, błędy i użycie void restore_include_path ( void ).
 • Jak działa open_ acct_ radius wywołanie funkcji Creates a Radius handle for accounting, błędy i użycie resource radius_acct_open ( void ).
 • Jak działa server_ add_ radius wywołanie funkcji Adds a server, błędy i użycie bool radius_add_server ( resource radius_handle, string hostname, int port, string secret, int timeout, int max_tries ).
 • Jak działa open_ auth_ radius wywołanie funkcji Creates a Radius handle for authentication, błędy i użycie resource radius_auth_open ( void ).
 • Jak działa close_ radius wywołanie funkcji Frees all ressources, błędy i użycie bool radius_close ( resource radius_handle ).
 • Jak działa config_ radius wywołanie funkcji Causes the library to read the given configuration file, błędy i użycie bool radius_config ( resource radius_handle, string file ).
 • Jak działa request_ create_ radius wywołanie funkcji Create accounting or authentication request, błędy i użycie bool radius_create_request ( resource radius_handle, int type ).
 • Jak działa addr_ cvt_ radius wywołanie funkcji Converts raw data to IP-Address, błędy i użycie string radius_cvt_addr ( string data ).
 • Jak działa int_ cvt_ radius wywołanie funkcji Converts raw data to integer, błędy i użycie int radius_cvt_int ( string data ).
 • Jak działa string_ cvt_ radius wywołanie funkcji Converts raw data to string, błędy i użycie string radius_cvt_string ( string data ).
 • Jak działa key_ mppe_ demangle_ radius wywołanie funkcji Derives mppe-keys from mangled data, błędy i użycie string radius_demangle_mppe_key ( resource radius_handle, string mangled ).
 • Jak działa demangle_ radius wywołanie funkcji Demangles data, błędy i użycie string radius_demangle ( resource radius_handle, string mangled ).
 • Jak działa attr_ get_ radius wywołanie funkcji Extracts an attribute, błędy i użycie mixed radius_get_attr ( resource radius_handle ).
 • Jak działa attr_ vendor_ get_ radius wywołanie funkcji Extracts a vendor specific attribute, błędy i użycie array radius_get_vendor_attr ( string data ).
 • Jak działa addr_ put_ radius wywołanie funkcji Attaches an IP-Address attribute, błędy i użycie bool radius_put_addr ( resource radius_handle, int type, string addr ).
 • Jak działa attr_ put_ radius wywołanie funkcji Attaches a binary attribute, błędy i użycie bool radius_put_attr ( resource radius_handle, int type, string value ).
 • Jak działa string_ put_ radius wywołanie funkcji Attaches a string attribute, błędy i użycie bool radius_put_string ( resource radius_handle, int type, string value ).
 • Jak działa addr_ vendor_ put_ radius wywołanie funkcji Attaches a vendor specific IP-Address attribute, błędy i użycie bool radius_put_vendor_addr ( resource radius_handle, int vendor, int type, string addr ).
 • Jak działa attr_ vendor_ put_ radius wywołanie funkcji Attaches a vendor specific binary attribute, błędy i użycie bool radius_put_vendor_attr ( resource radius_handle, int vendor, int type, string value ).
 • Jak działa int_ vendor_ put_ radius wywołanie funkcji Attaches a vendor specific integer attribute, błędy i użycie bool radius_put_vendor_int ( resource radius_handle, int vendor, int type, int value ).
 • Jak działa string_ vendor_ put_ radius wywołanie funkcji Attaches a vendor specific string attribute, błędy i użycie bool radius_put_vendor_string ( resource radius_handle, int vendor, int type, string value ).
 • Jak działa authenticator_ request_ radius wywołanie funkcji Returns the request authenticator, błędy i użycie string radius_request_authenticator ( resource radius_handle ).
 • Jak działa request_ send_ radius wywołanie funkcji Sends the request and waites for a reply, błędy i użycie int radius_send_request ( resource radius_handle ).
 • Jak działa secret_ server_ radius wywołanie funkcji Returns the shared secret, błędy i użycie string radius_server_secret ( resource radius_handle ).
 • Jak działa strerror_ radius wywołanie funkcji Returns an error message, błędy i użycie string radius_strerror ( resource radius_handle ).
 • Jak działa close_ rar wywołanie funkcji Close Rar archive and free all resources, błędy i użycie bool rar_close ( resource rar_file ).
 • Jak działa get_ entry_ rar wywołanie funkcji Get entry object from the Rar archive, błędy i użycie RarEntry rar_entry_get ( resource rar_file, string entry_name ).
 • Jak działa extract_ rar wywołanie funkcji Extract entry from the archive, błędy i użycie bool Rar::extract ( string dir [, string filepath] ).
 • Jak działa getattr_ rar wywołanie funkcji Get attributes of the entry, błędy i użycie int Rar::getAttr ( void ).
 • Jak działa getcrc_ rar wywołanie funkcji Get CRC of the entry, błędy i użycie int Rar::getCrc ( void ).
 • Jak działa getfiletime_ rar wywołanie funkcji Get entry last modification time, błędy i użycie string Rar::getFileTime ( void ).
 • Jak działa gethostos_ rar wywołanie funkcji Get entry host OS, błędy i użycie int Rar::getHostOs ( void ).
 • Jak działa getmethod_ rar wywołanie funkcji Get pack method of the entry, błędy i użycie int Rar::getMethod ( void ).
 • Jak działa getname_ rar wywołanie funkcji Get name of the entry, błędy i użycie string Rar::getName ( void ).
 • Jak działa getpackedsize_ rar wywołanie funkcji Get packed size of the entry, błędy i użycie int Rar::getPackedSize ( void ).
 • Jak działa getunpackedsize_ rar wywołanie funkcji Get unpacked size of the entry, błędy i użycie int Rar::getUnpackedSize ( void ).
 • Jak działa getversion_ rar wywołanie funkcji Get version of the archiver used to add the entry, błędy i użycie int Rar::getVersion ( void ).
 • Jak działa list_ rar wywołanie funkcji Get entries list from the Rar archive, błędy i użycie array rar_list ( resource rar_file ).
 • Jak działa open_ rar wywołanie funkcji Open Rar archive, błędy i użycie resource rar_open ( string filename [, string password] ).
 • Jak działa history_ add_ readline wywołanie funkcji Adds a line to the history, błędy i użycie bool readline_add_history ( string line ).
 • Jak działa install_ handler_ callback_ readline wywołanie funkcji Initializes the readline callback interface and terminal, prints the prompt and returns immediately, błędy i użycie bool readline_callback_handler_install ( string prompt, callback callback ).
 • Jak działa remove_ handler_ callback_ readline wywołanie funkcji Removes a previously installed callback handler and restores terminal settings, błędy i użycie bool readline_callback_handler_remove ( void ).
 • Jak działa char_ read_ callback_ readline wywołanie funkcji Reads a character and informs the readline callback interface when a line is received, błędy i użycie void readline_callback_read_char ( void ).
 • Jak działa history_ clear_ readline wywołanie funkcji Clears the history, błędy i użycie bool readline_clear_history ( void ).
 • Jak działa function_ completion_ readline wywołanie funkcji Registers a completion function, błędy i użycie bool readline_completion_function ( callback function ).
 • Jak działa info_ readline wywołanie funkcji Gets/sets various internal readline variables, błędy i użycie mixed readline_info ( [string varname [, string newvalue]] ).
 • Jak działa history_ list_ readline wywołanie funkcji Lists the history, błędy i użycie array readline_list_history ( void ).
 • Jak działa line_ new_ on_ readline wywołanie funkcji Inform readline that the cursor has moved to a new line, błędy i użycie void readline_on_new_line ( void ).
 • Jak działa history_ read_ readline wywołanie funkcji Reads the history, błędy i użycie bool readline_read_history ( [string filename] ).
 • Jak działa redisplay_ readline wywołanie funkcji Ask readline to redraw the display, błędy i użycie void readline_redisplay ( void ).
 • Jak działa history_ write_ readline wywołanie funkcji Writes the history, błędy i użycie bool readline_write_history ( [string filename] ).
 • Jak działa readline wywołanie funkcji Reads a line, błędy i użycie string readline ( string prompt ).
 • Jak działa file_ recode wywołanie funkcji Recode from file to file according to recode request, błędy i użycie bool recode_file ( string request, resource input, resource output ).
 • Jak działa string_ recode wywołanie funkcji Recode a string according to a recode request, błędy i użycie string recode_string ( string request, string string ).
 • Jak działa recode wywołanie funkcji Alias of recode_string(), błędy i użycie .
 • Jak działa close_ rpm wywołanie funkcji Closes an RPM file, błędy i użycie boolean rpm_close ( resource rpmr ).
 • Jak działa tag_ get_ rpm wywołanie funkcji Retrieves a header tag from an RPM file, błędy i użycie mixed rpm_get_tag ( resource rpmr, int tagnum ).
 • Jak działa valid_ is_ rpm wywołanie funkcji Tests a filename for validity as an RPM file, błędy i użycie boolean rpm_is_valid ( string filename ).
 • Jak działa open_ rpm wywołanie funkcji Opens an RPM file, błędy i użycie resource rpm_open ( string filename ).
 • Jak działa version_ rpm wywołanie funkcji Returns a string representing the current version of therpmreader extension, błędy i użycie string rpm_version ( void ).
 • Jak działa adopt_ class_ runkit wywołanie funkcji Convert a base class to an inherited class, add ancestral methods when appropriate, błędy i użycie bool runkit_class_adopt ( string classname, string parentname ).
 • Jak działa emancipate_ class_ runkit wywołanie funkcji Convert an inherited class to a base class, removes any method whose scope is ancestral, błędy i użycie bool runkit_class_emancipate ( string classname ).
 • Jak działa add_ constant_ runkit wywołanie funkcji Similar to define(), but allows defining in class definitions as well, błędy i użycie bool runkit_constant_add ( string constname, mixed value ).
 • Jak działa redefine_ constant_ runkit wywołanie funkcji Redefine an already defined constant, błędy i użycie bool runkit_constant_redefine ( string constname, mixed newvalue ).
 • Jak działa remove_ constant_ runkit wywołanie funkcji Remove/Delete an already defined constant, błędy i użycie bool runkit_constant_remove ( string constname ).
 • Jak działa add_ function_ runkit wywołanie funkcji Add a new function, similar to create_function(), błędy i użycie bool runkit_function_add ( string funcname, string arglist, string code ).
 • Jak działa copy_ function_ runkit wywołanie funkcji Copy a function to a new function name, błędy i użycie bool runkit_function_copy ( string funcname, string targetname ).
 • Jak działa redefine_ function_ runkit wywołanie funkcji Replace a function definition with a new implementation, błędy i użycie bool runkit_function_redefine ( string funcname, string arglist, string code ).
 • Jak działa remove_ function_ runkit wywołanie funkcji Remove a function definition, błędy i użycie bool runkit_function_remove ( string funcname ).
 • Jak działa rename_ function_ runkit wywołanie funkcji Change a function's name, błędy i użycie bool runkit_function_rename ( string funcname, string newname ).
 • Jak działa import_ runkit wywołanie funkcji Process a PHP file importing function and class definitions, overwriting where appropriate, błędy i użycie bool runkit_import ( string filename [, int flags] ).
 • Jak działa file_ lint_ runkit wywołanie funkcji Check the PHP syntax of the specified file, błędy i użycie bool runkit_lint_file ( string filename ).
 • Jak działa lint_ runkit wywołanie funkcji Check the PHP syntax of the specified php code, błędy i użycie bool runkit_lint ( string code ).
 • Jak działa add_ method_ runkit wywołanie funkcji Dynamically adds a new method to a given class, błędy i użycie bool runkit_method_add ( string classname, string methodname, string args, string code [, int flags] ).
 • Jak działa copy_ method_ runkit wywołanie funkcji Copies a method from class to another, błędy i użycie bool runkit_method_copy ( string dClass, string dMethod, string sClass [, string sMethod] ).
 • Jak działa redefine_ method_ runkit wywołanie funkcji Dynamically changes the code of the given method, błędy i użycie bool runkit_method_redefine ( string classname, string methodname, string args, string code [, int flags] ).
 • Jak działa remove_ method_ runkit wywołanie funkcji Dynamically removes the given method, błędy i użycie bool runkit_method_remove ( string classname, string methodname ).
 • Jak działa rename_ method_ runkit wywołanie funkcji Dynamically changes the name of the given method, błędy i użycie bool runkit_method_rename ( string classname, string methodname, string newname ).
 • Jak działa used_ value_ return_ runkit wywołanie funkcji Determines if the current functions return value will be used, błędy i użycie bool runkit_return_value_used ( void ).
 • Jak działa handler_ output_ sandbox_ runkit wywołanie funkcji Specify a function to capture and/or process output from a runkit sandbox, błędy i użycie mixed runkit_sandbox_output_handler ( object sandbox [, mixed callback] ).
 • Jak działa superglobals_ runkit wywołanie funkcji Return numerically indexed array of registered superglobals, błędy i użycie array runkit_superglobals ( void ).
 • Jak działa getchildren_ recursivedirectoryiterator wywołanie funkcji Returns an iterator for the current entry if it is a directory, błędy i użycie object RecursiveDirectoryIterator::getChildren ( void ).
 • Jak działa haschildren_ recursivedirectoryiterator wywołanie funkcji Returns whether current entry is a directory and not '.' or '..', błędy i użycie bool RecursiveDirectoryIterator::hasChildren ( [bool allow_links] ).
 • Jak działa key_ recursivedirectoryiterator wywołanie funkcji Return path and filename of current dir entry, błędy i użycie string RecursiveDirectoryIterator::key ( void ).
 • Jak działa next_ recursivedirectoryiterator wywołanie funkcji Move to next entry, błędy i użycie void RecursiveDirectoryIterator::next ( void ).
 • Jak działa rewind_ recursivedirectoryiterator wywołanie funkcji Rewind dir back to the start, błędy i użycie void RecursiveDirectoryIterator::rewind ( void ).
 • Jak działa current_ recursiveiteratoriterator wywołanie funkcji Access the current element value, błędy i użycie mixed RecursiveIteratorIterator::current ( void ).
 • Jak działa getdepth_ recursiveiteratoriterator wywołanie funkcji Get the current depth of the recursive iteration, błędy i użycie int RecursiveIteratorIterator::getDepth ( void ).
 • Jak działa getsubiterator_ recursiveiteratoriterator wywołanie funkcji The current active sub iterator, błędy i użycie RecursiveIterator RecursiveIteratorIterator::getSubIterator ( void ).
 • Jak działa key_ recursiveiteratoriterator wywołanie funkcji Access the current key, błędy i użycie mixed RecursiveIteratorIterator::key ( void ).
 • Jak działa next_ recursiveiteratoriterator wywołanie funkcji Move forward to the next element, błędy i użycie void RecursiveIteratorIterator::next ( void ).
 • Jak działa rewind_ recursiveiteratoriterator wywołanie funkcji Rewind the iterator to the first element of the top level inner iterator, błędy i użycie void RecursiveIteratorIterator::rewind ( void ).
 • Jak działa valid_ recursiveiteratoriterator wywołanie funkcji Check whether the current position is valid, błędy i użycie bolean RecursiveIteratorIterator::valid ( void ).
 • Jak działa rtrim wywołanie funkcji Strip whitespace (or other characters) from the end of a string, błędy i użycie string rtrim ( string str [, string charlist] ).
 • Jak działa rawurldecode wywołanie funkcji Decode URL-encoded strings, błędy i użycie string rawurldecode ( string str ).
 • Jak działa rawurlencode wywołanie funkcji URL-encode according to RFC 1738, błędy i użycie string rawurlencode ( string str ).
 • Jak działa readgzfile wywołanie funkcji Output a gz-file, błędy i użycie int readgzfile ( string filename [, int use_include_path] ).

PHP programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć.

Programowanie w jezyku PHP.Z