encodes 8859 string converts co to jest
Encodes An Iso-8859-1 String To Utf-8, Converts A String With Iso-8859-1 Characters Encoded With.
Znaczenie encodes 8859 string converts definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na U

 • Jak działa error_ user wywołanie funkcji Alias of trigger_error(), błędy i użycie .
 • Jak działa data_ ispell_ free_ udm wywołanie funkcji Free memory allocated for ispell data, błędy i użycie bool udm_free_ispell_data ( int agent ).
 • Jak działa uasort wywołanie funkcji Sort an array with a user-defined comparison function andmaintain index association, błędy i użycie bool uasort ( array &array, callback cmp_function ).
 • Jak działa uksort wywołanie funkcji Sort an array by keys using a user-defined comparison function, błędy i użycie bool uksort ( array &array, callback cmp_function ).
 • Jak działa usort wywołanie funkcji Sort an array by values using a user-defined comparison function, błędy i użycie bool usort ( array &array, callback cmp_function ).
 • Jak działa unixtojd wywołanie funkcji Convert Unix timestamp to Julian Day, błędy i użycie int unixtojd ( [int timestamp] ).
 • Jak działa umask wywołanie funkcji Changes the current umask, błędy i użycie int umask ( [int mask] ).
 • Jak działa unlink wywołanie funkcji Deletes a file, błędy i użycie bool unlink ( string filename [, resource context] ).
 • Jak działa function_ tick_ unregister wywołanie funkcji De-register a function for execution on each tick, błędy i użycie void unregister_tick_function ( string function_name ).
 • Jak działa uniqid wywołanie funkcji Generate a unique ID, błędy i użycie string uniqid ( [string prefix [, bool more_entropy]] ).
 • Jak działa unpack wywołanie funkcji Unpack data from binary string, błędy i użycie array unpack ( string format, string data ).
 • Jak działa usleep wywołanie funkcji Delay execution in microseconds, błędy i użycie void usleep ( int micro_seconds ).
 • Jak działa limit_ search_ add_ udm wywołanie funkcji Add various search limits, błędy i użycie bool udm_add_search_limit ( resource agent, int var, string val ).
 • Jak działa array_ agent_ alloc_ udm wywołanie funkcji Allocate mnoGoSearch session, błędy i użycie resource udm_alloc_agent_array ( array databases ).
 • Jak działa agent_ alloc_ udm wywołanie funkcji Allocate mnoGoSearch session, błędy i użycie resource udm_alloc_agent ( string dbaddr [, string dbmode] ).
 • Jak działa version_ api_ udm wywołanie funkcji Get mnoGoSearch API version, błędy i użycie int udm_api_version ( void ).
 • Jak działa list_ cat_ udm wywołanie funkcji Get all the categories on the same level with the current one, błędy i użycie array udm_cat_list ( resource agent, string category ).
 • Jak działa path_ cat_ udm wywołanie funkcji Get the path to the current category, błędy i użycie array udm_cat_path ( resource agent, string category ).
 • Jak działa charset_ check_ udm wywołanie funkcji Check if the given charset is known to mnogosearch, błędy i użycie bool udm_check_charset ( resource agent, string charset ).
 • Jak działa stored_ check_ udm wywołanie funkcji Check connection to stored, błędy i użycie int udm_check_stored ( resource agent, int link, string doc_id ).
 • Jak działa limits_ search_ clear_ udm wywołanie funkcji Clear all mnoGoSearch search restrictions, błędy i użycie bool udm_clear_search_limits ( resource agent ).
 • Jak działa stored_ close_ udm wywołanie funkcji Close connection to stored, błędy i użycie int udm_close_stored ( resource agent, int link ).
 • Jak działa crc32_ udm wywołanie funkcji Return CRC32 checksum of given string, błędy i użycie int udm_crc32 ( resource agent, string str ).
 • Jak działa errno_ udm wywołanie funkcji Get mnoGoSearch error number, błędy i użycie int udm_errno ( resource agent ).
 • Jak działa error_ udm wywołanie funkcji Get mnoGoSearch error message, błędy i użycie string udm_error ( resource agent ).
 • Jak działa find_ udm wywołanie funkcji Perform search, błędy i użycie resource udm_find ( resource agent, string query ).
 • Jak działa agent_ free_ udm wywołanie funkcji Free mnoGoSearch session, błędy i użycie int udm_free_agent ( resource agent ).
 • Jak działa res_ free_ udm wywołanie funkcji Free mnoGoSearch result, błędy i użycie bool udm_free_res ( resource res ).
 • Jak działa count_ doc_ get_ udm wywołanie funkcji Get total number of documents in database, błędy i użycie int udm_get_doc_count ( resource agent ).
 • Jak działa field_ res_ get_ udm wywołanie funkcji Fetch mnoGoSearch result field, błędy i użycie string udm_get_res_field ( resource res, int row, int field ).
 • Jak działa param_ res_ get_ udm wywołanie funkcji Get mnoGoSearch result parameters, błędy i użycie string udm_get_res_param ( resource res, int param ).
 • Jak działa hash32_ udm wywołanie funkcji Return Hash32 checksum of gived string, błędy i użycie int udm_hash32 ( resource agent, string str ).
 • Jak działa data_ ispell_ load_ udm wywołanie funkcji Load ispell data, błędy i użycie bool udm_load_ispell_data ( resource agent, int var, string val1, string val2, int flag ).
 • Jak działa stored_ open_ udm wywołanie funkcji Open connection to stored, błędy i użycie int udm_open_stored ( resource agent, string storedaddr ).
 • Jak działa param_ agent_ set_ udm wywołanie funkcji Set mnoGoSearch agent session parameters, błędy i użycie bool udm_set_agent_param ( resource agent, int var, string val ).
 • Jak działa handler_ error_ soap_ use wywołanie funkcji Set whether to use the SOAP error handler and return the former value, błędy i użycie bool use_soap_error_handler ( [bool handler] ).
 • Jak działa ucfirst wywołanie funkcji Make a string's first character uppercase, błędy i użycie string ucfirst ( string str ).
 • Jak działa ucwords wywołanie funkcji Uppercase the first character of each word in a string, błędy i użycie string ucwords ( string str ).
 • Jak działa encode_ unicode wywołanie funkcji Takes a unicode string and converts it to a string in the specified encoding, błędy i użycie string unicode_encode ( unicode input, string encoding ).
 • Jak działa urldecode wywołanie funkcji Decodes URL-encoded string, błędy i użycie string urldecode ( string str ).
 • Jak działa urlencode wywołanie funkcji URL-encodes string, błędy i użycie string urlencode ( string str ).
 • Jak działa unserialize wywołanie funkcji Creates a PHP value from a stored representation, błędy i użycie mixed unserialize ( string str ).
 • Jak działa unset wywołanie funkcji Unset a given variable, błędy i użycie void unset ( mixed var [, mixed var [, mixed ...]] ).
 • Jak działa decode_ utf8 wywołanie funkcji Converts a string with ISO-8859-1 characters encoded with UTF-8to single-byte ISO-8859-1, błędy i użycie string utf8_decode ( string data ).
 • Jak działa encode_ utf8 wywołanie funkcji Encodes an ISO-8859-1 string to UTF-8, błędy i użycie string utf8_encode ( string data ).

PHP programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć.

Programowanie w jezyku PHP.Z