returns coding type used co to jest
Returns The Coding Type Used For Output Compression, Read Next Entry In A Zip File Archive, Open A.
Znaczenie returns coding type used definicja.

Słownik i definicje programowania w PHP na Z

 • Jak działa guid_ logo_ zend wywołanie funkcji Gets the Zend guid, błędy i użycie string zend_logo_guid ( void ).
 • Jak działa version_ zend wywołanie funkcji Gets the version of the current Zend engine, błędy i użycie string zend_version ( void ).
 • Jak działa close_ zip wywołanie funkcji Close a ZIP file archive, błędy i użycie void zip_close ( resource zip ).
 • Jak działa close_ entry_ zip wywołanie funkcji Close a directory entry, błędy i użycie void zip_entry_close ( resource zip_entry ).
 • Jak działa compressedsize_ entry_ zip wywołanie funkcji Retrieve the compressed size of a directory entry, błędy i użycie int zip_entry_compressedsize ( resource zip_entry ).
 • Jak działa compressionmethod_ entry_ zip wywołanie funkcji Retrieve the compression method of a directory entry, błędy i użycie string zip_entry_compressionmethod ( resource zip_entry ).
 • Jak działa filesize_ entry_ zip wywołanie funkcji Retrieve the actual file size of a directory entry, błędy i użycie int zip_entry_filesize ( resource zip_entry ).
 • Jak działa name_ entry_ zip wywołanie funkcji Retrieve the name of a directory entry, błędy i użycie string zip_entry_name ( resource zip_entry ).
 • Jak działa open_ entry_ zip wywołanie funkcji Open a directory entry for reading, błędy i użycie bool zip_entry_open ( resource zip, resource zip_entry [, string mode] ).
 • Jak działa read_ entry_ zip wywołanie funkcji Read from an open directory entry, błędy i użycie string zip_entry_read ( resource zip_entry [, int length] ).
 • Jak działa open_ zip wywołanie funkcji Open a ZIP file archive, błędy i użycie resource zip_open ( string filename ).
 • Jak działa read_ zip wywołanie funkcji Read next entry in a ZIP file archive, błędy i użycie resource zip_read ( resource zip ).
 • Jak działa type_ coding_ get_ zlib wywołanie funkcji Returns the coding type used for output compression, błędy i użycie string zlib_get_coding_type ( void ).

PHP programowanie dla początkujących

Kodowanie w języku PHP-Z. Słownik pojęć.

Programowanie w jezyku PHP.Z